Codice prodotto BO0889i

PINHOOK Kentucky Straight Rye Whiskey 70cl 49.5% 99 US proof Rey Munny

BRAND / DISTILLERY PINHOOK Kentucky Straight Rye Whiskey

CL 70cl

%ALC 49.5%

BOTTLER 99 US proof

EXTRA INFO Rey Munny

Prezzo € 87.84

Prezzo al netto IVA € 72.00