Codice prodotto WS0012

STRATHISLA 8yo Bot.60/70's 40% Gordon MacPhail - Moray Brand Ceramic

BRAND / DISTILLERY STRATHISLA

AGE 8yo

BOTTLED Bot.60/70's

%ALC 40%

BOTTLER Gordon MacPhail -

EXTRA INFO Moray Brand Ceramic

Prezzo € 272.25

Senza IVA